Materiały do pobrania-System Zapewnienia Jakości Kształcenia

System Zapewnienia Jakości Kształcenia

W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia – czynnika warunkującego dalszy rozwój oraz wzmocnienie pozycji Politechniki Śląskiej w krajowym i europejskim obszarze edukacyjnym – Senat Politechniki Śląskiej wprowadza System Zapewnienia Jakości Kształcenia (zwany dalej Systemem), który obowiązuje wszystkie jednostki Uczelni. Uczelniany System prezentuje ramy uwarunkowań i działań związanych z jakością kształcenia, natomiast systemy zapewnienia jakości kształcenia obowiązujące w jednostkach, zbudowane na założeniach uczelnianych, mają uwzględniać własną specyfikę i zawierać szczegółowe procedury i inne niezbędne dokumenty.

Uczelniany System zawiera ogólne zasady oraz najważniejsze uwarunkowania i wytyczne kreowania jakości kształcenia, które sprowadzić można do odpowiedzi na pytanie: co należy zrobić w jednostkach w zakresie zapewnienia jakości kształcenia?

Rzeczywiste zapewnienie jakości kształcenia realizowane jest w jednostkach podstawowych i międzywydziałowych i dlatego System zawiera odpowiedzi na pytanie: co i jak jest wykonywane w ramach tego systemu? Działania i przedsięwzięcia w tym zakresie mają być odpowiednio zaplanowane, a ich realizacja nadzorowana.

System w założeniu ma być prosty, przejrzysty i skuteczny, docelowo odnoszący się do wszystkich form i typów studiów, tak aby nie generował zbędnych dokumentów i nie przysparzał kadrze nauczającej zbyt dużej ilości dodatkowych obowiązków.

System ma być realny, aktywny i ciągle doskonalony. Powinien uwzględniać specyfikę jednostki oraz zrównoważenie trzech aspektów:

  • celów,
  • możliwości merytoryczno-organizacyjnych,
  • kosztów.

System metodycznie zawiera zarówno wymagania Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jak i – w racjonalnym zakresie – elementy wymagań norm ISO serii 9000. System jest zgodny z ogólnymi założeniami edukacji wyższej w Polsce i typowymi w krajach UE, a także zgodny ze standardami określonymi w Deklaracji Bolońskiej oraz w dokumencie dotyczącym jakości kształcenia przyjętym w Bergen w 2005 roku.

Wydziałowy system swoim zakresem obejmuje wszystkich pracowników Wydziału Transportu oraz studentów. Za kształt systemu odpowiada dziekan Wydziału oraz powołany przez niego pełnomocnik wspomagany przez komisję wydziałową.

W kadencji 2016-2020 funkcję pełnomocnika pełni dr inż. Robert Wieszała.

Skład wydziałowej Komisji ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:

przewodniczący:

dr inż. Robert Wieszała (RT1)
członkowie:

dr inż. Jan Warczek (RT2)
dr inż. Damian Gąska (RT3)
dr inż. Tomasz Balcerzak (RT4)
dr inż. Marcin Staniek (RT5) 
mgr inż. Katarzyna Bartoszewska (dziekanat).

Na rok akademicki 2016/2017 do prac w Komisji zostali wyznaczeni:

mgr inż. Andrzej Kubik – przedstawiciel doktorantów
Karol Łyczak – przedstawiciel studentów.

Audytorzy wewnętrznego SZJK:

dr inż. Robert Wieszała
dr inż. Jan Warczek 
dr inż. Damian Gąska
dr inż. Tomasz Balcerzak 
dr inż. Marcin Staniek.

Poniższy link przekierowuje do materiałów do ściągnięcia, przydatnych dla Studentów oraz Pracowników Naukowych m.in. w zakresie procesu dyplomowania dla prac magisterskich, inżynierskich, kształcenia, praktyk itp:  https://www.polsl.pl/Wydzialy/RT/Strony/SZJK.aspx