Badania i współpraca

Katedra Technologii Lotniczych prowadzi prace badawcze i usługowe oraz badania nad kluczowymi problemami lotnictwa cywilnego, w szczególności w zakresie:
-lotniczej platformy technologicznej, z udziałem regionalnych, krajowych i zagranicznych firm związanych z przemysłem lotniczym,
-eksploatacji i obsługi statków powietrznych, infrastruktury lotnisk (projektowanie i gospodarowanie przestrzenią, przepustowość, architektura, spójność infrastruktury transportowej i in.),
-systemów wspierających procesy zarządzania (bezpieczeństwo, infrastruktura lotniskowa, działalność lotnicza, teleinformatyka i in.).