WARUNKI PRZYJĘCIA NA SPECJALNOŚĆ NAWIGACJA POWIETRZNA 
– KIERUNEK TRANSPORT – POLITECHNIKA ŚLĄSKA 
– rok akademicki 2021/2022

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej, realizując zadania związane z rozwojem kształcenia w specjalnościach lotniczych, organizuje nabór na specjalność „Nawigacja Powietrzna” – trzeci semestr studiów stacjonarnych inżynierskich na rok akademicki 2021/2022. 

Plan studiów oraz program kształcenia na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej na kierunku Transport dla specjalności „Nawigacja Powietrzna”

Plan Studiów – Przedmioty wspólne

Karty przedmiotu – Przedmioty wspólne dla kierunku Transport

Plan studiów – Przedmioty specjalizacyjne

Karty przedmiotu dla specjalności NP

 Studenci tej specjalności poza obowiązującym programem kształcenia będą realizować lotnicze szkolenie teoretyczne i praktyczne do poziomu  licencji pilota liniowego ATPL(A) z uprawnieniami do lotów IFR i ME w Akademickim Ośrodku ATO Politechniki Śląskiej zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE 1178/2011.

Kandydaci z Politechniki Śląskiej

Studenci Politechniki Śląskiej Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej, którzy chcą studiować na specjalności „Nawigacja Powietrzna” powinni  do dnia 3 września 2021 roku przesłać listownie na adres: Kierownik Biura Obsługi Studenta Aneta Oszywa ul. Krasińskiego 8, pok. 160, 40-019 Katowice lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (32 603 40 41) przynieść osobiście – następujące dokumenty:
  1. Podanie o przeniesienie na specjalność „Nawigacja Powietrzna” wraz z podaniem średniej ocen z dwóch semestrów – podanie
  2. Ksero ważnej Licencji Pilota Samolotu Turystycznego (PPL(A)) lub zaświadczenia z Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) o zdaniu egzaminów państwowych – teoretycznego i praktycznego na PPL(A)*
  3. Orzeczenie badań lotniczo-lekarskich – I  klasa (ważne orzeczenie) – https://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/medycyna-lotnicza
* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2019 r. poz. 1838, uczelnia ustala, że możliwe jest przyjęcie 3 studentów Politechniki Śląskiej nie posiadających licencji PPL(A) i nie spełniających warunków do jej uzyskania (nie mają zaliczonej liczby godzin szkoleń w locie wymaganych przepisami prawa). W przypadku złożenia większej liczby studentów Politechniki Śląskiej nie posiadających licencji PPL(A) niż 3 decyduje średnia ocen z dwóch semestrów.

Po 3 września 2021 roku podania od studentów Politechniki Śląskiej Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej nie będą przyjmowane (liczy się data wpływu podania do Biura Obsługi Studenta a nie data stempla pocztowego). Studenci Politechniki Śląskiej mają pierwszeństwo w kwalifikacji a proces kwalifikacji określony w tabeli nr 1 będzie miał zastosowanie tylko w przypadku większej liczby podań niż 35 – wtedy też studenci z innych Uczelni nie będą kwalifikowani. Lista osób, z Politechniki Śląskiej zakwalifikowanych na specjalność „Nawigacja Powietrzna” zostanie ogłoszona w dniu 3 września 2021 r.

UWAGA:
Całość dokumentacji powinna być dostarczona w białej, wiązanej teczce. Stronę tytułową teczki należy wydrukować na białej kartce i przykleić na przedniej okładce. Dokumenty mają być ułożone w kolejności przedstawionej powyżej. W przypadku, kiedy złożone dokumenty są niekompletne podanie nie będzie rozpatrywane.3

 

Strona tytułowa teczki

Tabela 1. Kryteria oceny kandydata na specjalność „Nawigacja Powietrzna”

Lp.Kryterium oceny cząstkowejLiczba przyznanych punktów w zależności od uzyskanych wyników z trzech kryteriów oceny cząstkowejMaksymalna liczba punktów cząstkowych
1Średnia ocena z dwóch semestrów(N – 2,5) * 12 pkt30 pkt
2Test wiedzy lotniczej
30 pytań / 30 min
0,5 pkt za każdą poprawną odpowiedź15 pkt
3Nalot dowódczy na samolotach – powyżej PPL0,5 pkt za każdą godzinę lotu do 60 h30 pkt
  Razem punktów75 pkt
  

  N – średnia ocen z dwóch semestrów

Uwagi:

  1. Warunkiem rozpoczęcia praktycznego samolotowego szkolenia lotniczego studentów specjalności „nawigacja powietrzna” będzie uzyskanie dotacji na przedmiotowe szkolenie samolotowe od Ministra Infrastruktury na rok szkoleniowy 2021.
  2. Przyjęcie na trzeci semestr studiów specjalności „Nawigacja powietrzna” będzie jednoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata na praktyczne samolotowe szkolenie lotnicze.
  3. Studenci, którzy ukończyli dwa semestry studiów inżynierskich na innych Uczelniach i zostali przyjęci na trzeci semestr studiów specjalności „Nawigacja Powietrzna” na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej będą zobowiązani do uzupełniania różnic programowych zgodnie z  Regulaminem
    Studiów
     Politechniki Śląskiej.

Zajęcia z przedmiotów ogólnych dla kierunku Transport oraz zajęcia teoretyczne na specjalności „Nawigacja Powietrzna”, odbywać się będą:

Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

ul. Krasińskiego 8

40-019 Katowice

Zajęcia praktyczne realizowane będą na lotnisku w Gliwicach:

Politechnika Śląska, Ośrodek ATO

Lotnisko

44-100 Gliwice