Klauzula informacyjna RODO

1.      Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska. Może Pani/Pan skontaktować z administratorem w następujący sposób:

1) listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

2) przez e-mail: RR1@polsl.pl

2.      Inspektor ochrony danych

Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
 • przez e-mail: iod@polsl.pl
3.      Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizowaną działalnością dydaktyczną, działalnością naukowo-badawczą, zarządzaniem zasobami ludzkimi, działalnością na rzecz studentów (pomoc materialna oraz ubezpieczenia studentów, stypendia naukowe), obsługą finansowo-księgową (rachunkowość, rozrachunki z pracownikami, kontrahentami), innymi obszarami działalności (m.in. biblioteką, działaniami marketingowymi, reklamowymi oraz promocyjnymi, korespondencją przychodząca i wychodząca).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a czyli zgoda, lit. b czyli umowa, lit. c czyli przepisy prawa, lit. e czyli realizacja zadań publicznych oraz lit. f czyli realizacja prawnie uzasadnionego interesu publicznego – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z jednej strony nakłada na uczelnie zadania publiczne, które te muszą realizować (art. 11 ust. 1), z drugiej zaś strony gwarantuje im autonomię we wszystkich obszarach ich działania na zasadach określonych w ustawie (art. 9 ust. 2), co pozwala uczelniom samodzielnie określać szczegółowe cele i formy działalności w ramach statusu wyznaczonego przez przepisy prawa. Realizując zadania wskazane w ww. ustawie i korzystając z przyznanej autonomii, kierując się europejską tradycją uniwersytecką, Politechnika Śląska prowadzi działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

4.      Okres przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez wymagany przepisami prawa.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane Administrator może przekazywać podmiotom zewnętrznym oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), m.in. do USA. W związku z przekazywaniem Pani/Pana danych osobowych poza EOG, Uczelnia zadbała o zapewnienie gwarancji wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE.

Posiada Pani/Pan prawo żądania kopii odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie są stosowane w związku z przekazywaniem danych poza EOG.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych. Prawo to nie przysługuje, gdy przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Może Pani/Pan wycofać zgodę poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres: iod@polsl.pl
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany czyli w formie elektronicznej i na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.