Akademickie Ośrodki Szkolenia Lotniczego

Sylwetki Wykładowców

Dr hab. inż. pil. Jarosław Kozuba, Prof. PŚ.

Kierownik Katedry Technologii Lotniczych/ Dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Europy Środkowo-Wschodniej

Patent:

 • J. Kozuba, T. Muszyński, Subject: AIRCRAFT WITH THE CHANGEABLE CAPACITY OF FUSELAGE – Patent No 3899964; Biuletyn urzędu patentowego, Urząd Patentowy RP No 14 (979)/2011, p.13, ISSN-0137-8015

Najnowsze projekty badawczo-rozwojowe:

 • Project of The Polish National Centre for Research and Development:
  Subject: System monitorowania statków powietrznych i pojazdów użytkowanych przez służby porządku publicznego z wykorzystaniem GNSS – Project No OR00001207 –, member of the research team, 2009-2011.

Najnowsze artykuły i monografie:

 • Pila J., Korba P., Cibereova J., Kozuba J., „Design of aircraft windows and safety considerations”, Procedings of The 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015,www.sgem.org, SGEM2015 Conference Proceedings, June 18-24, 2015, Book 2 Vol. 1, pp.85-92 ISBN 978-619-7105-34-6 / ISSN 1314-2704
 • Kozuba J., Ogonowski K, Burek M., Pila J., Application of triaxial gyroscopic platform in onboard systems of flying objects, Proceeding at International Conference Transport Means 2017, Juodkrante 20-22 September 2017
 • Kozuba J., Ćwiklak J., Jafernik H., Kolak C. (10%), Systemy monitoringu pojazdów lądowych i statków powietrznych. Uwarunkowania techniczne sytemu, WSOSP, Dęblin 2013, s. 141, ISBN 978-83-910495-1-8
 • Kozuba J., Pila J., Korba P., Airframe structure, WSOSP, Deblin 2014, ISBN 978-83-64636-01-1
 • Kozuba J., Pila J., Peruń G., Aircraft Systems, Wyd. Politechniki Ślaskiej, Gliwice 2015, ISBN 978-83-7880-226-6 – 25

Prof. zw. dr hab. inż. Jan Pila, Prof. PŚ.

Prof. dr hab. inż. Jan Pila otrzymał z dniem 18 maja 2018 roku tytuł profesora z rąk prezydenta Republiki Słowackiej Andreja Kiski.

Najnowsze książki:

 • Aircraft brake temperature from a safety point of view Autorzy: Jan Pila, P. Korba, M. Hovanec.,
 • Aircraft systems. Autorzy: Jan Pila, Jarosław* Kozuba, Grzegorz Peruń.
 • Aircraft, airframe. Autorzy: Jan Pila, Jarosław* Kozuba, Grzegorz Peruń.

Najnowsze artykuły naukowe:

 • Teleinformatyka w edukacji inżynierii awiacji, Pila, J.Szabo, S.Pila, M
 • Czynnik ludzki a poziom bezpieczeństwa realizacji zadań lotniczych, Compa T., Kozuba J., Pila, J.
 • Modelling and simulation of power transmission system oriented on diagnosis of failures in toothed gear, Peruń, G., Kozuba J., Pil’a, J.
 • Content available local Numerical approach in aeroelasticity, Sloboda, O.Korba, P.Hovanec, M.Pila.

Dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner, Prof. PŚ.

W latach 2008-2018-Dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej. Nawigator klasy mistrzowskiej. Od 1978 nauczyciel akademicki: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, PWSZ w Chełmie, PWSZ w Krośnie. W latach 2002-2005 Szef Oddziału Zarządzania Przestrzenią Powietrzną Sił Zbrojnych RP. Od 2008 r. dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.

Nawigator klasy mistrzowskiej. Od 1978 do 2002 nauczyciel akademicki w: Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych (Dęblin), Akademii Obrony Narodowej (Warszawa). W latach 2002-2005 Szef Oddziału Zarządzania Przestrzenią Powietrzną Sił Zbrojnych RP. W latach 2005-2009 profesor nadzwyczajny i dyrektor Instytutu Nauk Technicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, 2009 – 2013 profesor nadzwyczajny i dyrektor Instytutu Nauk Technicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. Od 2008 pracownik dydaktyczno naukowy Politechniki Śląskie (dodatkowo w latach 2008-2018 dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej PŚ, 2014-2017 kierownik Katedry Technologii Lotniczych Wydziału Transportu).
Autor pierwszej w Polsce habilitacji z nawigacji powietrznej (Politechnika Warszawska 2002) Specjalista z zakresu zastosowań systemów naziemnych i satelitarnych dla potrzeb lotnictwa. Autor i współautor ponad 340 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą, w tym 40 opracowań zwartych. W 1990r. podczas stażu naukowego na stanowisku adiunkta w Instytucie Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akademii Marynarki Wojennej, w trakcie rejsu do Poti (Gruzja) na pokładzie okrętu ORP „Wodnik”, na stanowisku kierownika praktyki nawigacyjnej podchorążych AMW, chrzest morski i imię „AEROMARINUS”.
Uczestnik m.in. NATO Special Course for CSCS States, Teacher Training Course w Beaconsfield. Reprezentant Polski w pracach Komisji NATO C3 Board Navigation Sub Committee i CNS/ATM NATMC (Głowna Kwatera NATO w Brukseli). Członek m.in. Sekcji Kartograficznej KG PAN, Sekcji Informatyki Geodezyjnej i Kartograficznej KG PAN Sekcji Geoinformatyki KG PAN, Zespołu Nawigacji Morskiej KG PAN Sekcji Geoinformatyki KG PAN, Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, European Geosciences Union.
Wykładowca przedmiotów lotniczych w ośrodkach szkolenia lotniczego ROYAL STAR AERO, EXIN, AIRCOM. Kierownik polskiego zespołu w międzynarodowych projektach realizowanych przez Polska Agencję Żeglugi Powietrznej: HEDGE (Helicopters Deploy GNSS in Europe), EGNOS Introduction to the European Eastern Region, SHERPA (Support ad-Hoc to Eastern Region Pre-operational in GNSS) – PAŻP została uhonorowana wyróżnieniem za wdrożenie w 2014 r. pierwszej w Polsce procedury LPV GNSS.
Prowadzi również prace i badania naukowe nad kluczowymi problemami lotnictwa cywilnego w zakresie: współpracy z krajowymi i zagranicznymi firmami związanymi z przemysłem lotniczym, eksploatacji i obsługi statków powietrznych (technika, handling), infrastruktury lotnisk (projektowanie i gospodarowanie przestrzenią, przepustowość), systemów wspierających procesy zarządzania (bezpieczeństwo, infrastruktura lotnisko, teleinformatyka), zastosowaniem technik i technologii satelitarnych w lotnictwie komunikacyjnym.


Dr hab. inż. Jacek Mendala, Prof. PŚ.

Zainteresowania naukowe:

 • inżynieria powierzchni,
 • technologie nakładania powłok antykorozyjnych,
 • metalizacja zanurzeniowa,
 • badania odporności korozyjnej,
 • badania operacyjne i technologie informacyjne.

Dr inż. Robert Konieczka

Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w specjalności budowa i eksploatacja samolotów i śmigłowców oraz studiów podyplomowych w WAT w tym zakresie. Ukończył szereg dodatkowych szkoleń specjalistycznych w szczególności z zakresu techniki lotniczej, przepisów, metodyki badania wypadków oraz systemów pokładowych w tym systemów obserwacji lotniczej. 

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie w zakresie eksploatacji samolotów i śmigłowców. Przez wiele lat związany z lotnictwem wojskowym, państwowym,  a następnie lotnictwie cywilnym. Przez kilka lat członek personelu latającego. 

Od trzech kadencji Ekspert Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Członek Polskiego Klubu Lotniczego. Brał udział w badaniach wielu incydentów i wypadków lotniczych zarówno w lotnictwie wojskowym jak i cywilnym. Od 2003 roku Biegły Sądowy z zakresu lotnictwa przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, Warszawa-Praga i Krakowie (www.rkonieczka.pl). Zakres opiniowania:

 • wypadki i incydenty lotnicze statków powietrznych,
 • przestrzeganie przepisów lotniczych,
 • ekspertyzy techniczne,
 • ekspertyzy funkcjonalne sprzętu lotniczego.

Od 2012 roku starszy wykładowca, a następnie adiunkt na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej na specjalnościach lotniczych. Główne obszary zainteresowań naukowych: budowa i użytkowanie śmigłowców, eksploatacja statków powietrznych, niezawodność statków powietrznych, zagrożenia statków powietrznych, diagnostyka niesprawności statków powietrznych,  bezpieczeństwo obsług technicznych, badanie incydentów i wypadków lotniczych, kształtowanie bezpieczeństwa lotów. 

Autor szeregu publikacji z zakresu niezawodności, techniki lotniczej, bezpieczeństwa lotniczego, praktycznego wykorzystania lotnictwa oraz badania wypadków lotniczych.

Najnowsze publikacje: 

 • Perspektywy rozwoju samolotów ultralekkich. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport z. 88. 2015. Współautor: Adam Koniczek. 
 • Potencjalne zagrożenia podczas wykonywania oględzin miejsca wypadku lotniczego. Problemy Kryminalistyki 289(3) 2015. Warszawa. 
 • Lotnictwo jako specyficzna dziedzina opiniowania przez biegłego sądowego. Problemy Kryminalistyki 290 2015. Warszawa. 
 • Wpływ wybranych zmian w Prawie Lotniczym na prowadzone postępowania przygotowawcze i sądowe związane z wypadkami lotniczymi z punktu widzenia biegłego sądowego. Aktualne problemy prawa lotniczego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2015.
 • Wpływ zastosowania modernizacji w kabinie załogi na ergonomię pracy załogi wybranych konstrukcji śmigłowców Mila. Prace Instytutu Lotnictwa. 4 (241). Warszawa, 2015. Współautor: Dagmara Gaik. 
 • Śmigłowiec Mi-26. Zaglądamy do wnętrza wielkiego śmigłowca. Aeroplan. Ilustrowany Magazyn Lotniczy. 1/16.
 • Istota głównych uszkodzeń struktury samolotu Boeing 737-400 identyfikowanych podczas przeglądów typu C. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport z. 90. 2016. Współautor: Piotr Golda. 
 • Part and responsibility of general aviation Aircraft commander – problems of Qualifications and definitione. Str. 71-82. International conference SimSchool 2016. Application of simulators in aviation specialists training. Let’s Fly s.r.o. Ostrawa, 2016. ISBN 978-80-270-0053-1. Współautor: Eugeniusz Piechoczek. 
 • How To Secure Basic Evidence After An Aviation Accident. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2017, 94, 65-74. ISSN: 0209-3324.
 • Istota niesprawności technicznej jako przesłanki do odmowy wypłaty odszkodowania związanego z opóźnieniem lotu. Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2017. ISBN 978-83-7996-412-3.
 • General methodology of the activities undertaken by the authorities investigating aviation occurrences. Str. 102-109. International conference SimSchool 2017. Application of simulators in aviation specialists training. Let’s Fly s.r.o. Ostrawa,ISBN 978-80-270-2104-8.
 • Zdefiniowanie przyczyn i okoliczności wypadków lotniczych w postępowaniach przygotowawczych związanych z ich zaistnieniem. Przegląd Komunikacyjny. Odporność infrastruktury krytycznej lotnisk użytku publicznego. Issn 1896-0596. 1/2018. Warszawa. 
 • Zagrożenia bezpieczeństwa lotów wynikające z emitowania wiązki lasera w kierunku statku powietrznego. Logistyka lotnictwa. Teoria i praktyka. Wydawnictwo WSOSP wew. 242/17. Dęblin 2018. ISBN 978-83-646336-66-0.
 • Mi-2 helicopters used within the structures of the aviation detach Ment of the Ministry of interior. Prace Instytutu Lotnictwa. 2 (251). ISSN 0509-6669, eISSN 2300-5408.Warszawa, 2018.
 • Przesłuchiwanie świadków w postępowaniach związanych z wypadkiem lotniczym.  Problemy Kryminalistyki 300/2018. ISBN0552-2153. Warszawa. Współautor Dariusz Frątczak.
 • Oględziny jako kluczowy dowód w postepowaniach związanych z wypadkiem lotniczym. Prawo i techniczne aspekty wykorzystania przestrzeni powietrznej i kosmicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2018. ISBN 978-83-7996-533-5. 

Dr inż. Wojciech Kotlarz

Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w specjalności budowa i eksploatacja samolotów i śmigłowców.
Stopień doktora nauk technicznych uzyskał również w WAT w dyscyplinie Mechanika i specjalności Technologia lotnicza.
W 2000r. ukończył połączone studia podyplomowe: specjalność Zarządzanie i logistyka, Politechnika Lubelska oraz specjalność Logistics program, University of Illinois.
W swojej pracy zawodowej kierował obsługą i remontem kilku typów samolotów.
Posiada szereg uprawnień do obsługi statków powietrznych i ich zespołów napędowych oraz regulacji silników. W 2006r. odbył przeszkolenie w zakresie naprawy struktury samolotu F-16 w Lockheed Martin, USA.
Przez długie lata związany z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie, gdzie awansuje od wykładowcy do profesora WSOSP. Tam też pełni szereg funkcji kierowniczych. Od 2019 roku adiunkt w Katedrze Technologii Lotniczych Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej.
Główne obszary zainteresowań naukowych: budowa i eksploatacja oraz remont statków powietrznych, układy zasilania i automatycznej regulacji silników turbinowych oraz wpływ toksyczności spalin turbinowego silnika lotniczego na skażenia występujące na lotniskach.

Najnowsze publikacje: 

 • Symulatory w nauczaniu procedur związanych z eksploatacją silników lotniczych na przykładzie silnika PT6A-25C. Kotlarz W. (33%), Czapla R., Przybyłek P. – XIV Międzynarodowa Konferencja TRANS COMP, Zakopane 2010.
 • Wpływ modułowej budowy silnika F100-PW-229 na eksploatację floty samolotów F-16. Kotlarz W. (33%), Królik M. (33%), Kolasa R. – EXPLO – DIESEL & GAS TURBINE ’14, Gdynia.
 • Analiza niesprawności silnika F100-PW-229. Kotlarz W. (50%), Wilk L. (50%) – EXPLO – DIESEL & GAS TURBINE ’16, Gdynia.
 • Wykorzystanie technologii wydruku przestrzennego w tworzeniu modelu silnika PZL-10W. Ćwiek J. (25%), Kotlarz W. (25%), Kowalski M. (25%), Zahorski T. (25%) – EXPLO – DIESEL & GAS TURBINE ’16, Gdynia.

Dr inż. pil. Witold Filus

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sportów Powietrznych. Od 1997 roku pracuje w PLL LOT. Kapitan na B787, B767. Instruktor balonowy, szybowcowy i samolotowy I klasy.

Entuzjasta sportu balonowego, od 1997 roku w balonowej kadrze Polski. Zdobył 5 Pucharów Polski na 7 rozegranych, sześciokrotny Mistrz Polski, dwa razy zdobył srebrny medal w Pucharze Europy, wygrał wiele prestiżowych zawodów międzynarodowych, brał udział we wszystkich Mistrzostwach Świata rozgrywanych od 1996 roku. Założyciel Skywalkers Balloon Club.

W rankingu polskich pilotów balonowych jest na pierwszym miejscu. Od kilkunastu lat w ścisłej kadrze Polski. Pierwszy pilot, który dokonał Zimowego przelotu balonem nad Tatrami. Do tej pory zdobył 6 Pucharów Polski na 8 rozegranych, sześciokrotny Mistrz Polski, dwa razy zdobył srebrny medal w Pucharze Europy, wygrał wiele prestiżowych balonowych zawodówmiędzynarodowych, brał udział we wszystkich Mistrzostwach Świata rozgrywanych od 1996 roku.

W 2007 roku został uhonorowany tablicą w Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie jako pierwszy przedstawiciel polskiego baloniarstwa.


Mgr inż. Magda Mrozik

Doświadczenie-obszar badań:

-Studia doktoranckie-Wydział Transportu-Politechnika Śląska;

-Magister, inżynier -Wydział Transportu-Politechnika Śląska;

 • inspekcje NDT;
 • diagnostyka silników samolotowych International Aero Engines V2500 oraz Pratt & Whitney 150A przy użyciu boroskopu;
 • badania penetracyjne;
 • badania ultradźwiękami;
 • badania metodą prądów wirowych;
 • badania magnetyczno-proszkowe;
 • aktualizacja raportów z badań.

Mgr inż. pil. Eugeniusz Piechoczek

Eugeniusz Piechoczek z lotnictwem związany jest od początku swojej drogi zawodowej. Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, kierunek agrolotnictwo; od 1984 roku posiada licencję pilota samolotowego liniowego i zawodowego śmigłowcowego. Licencję pilota zawodowego zdobył w 1984 roku. Na początku lat dziewięćdziesiątych Turboletem, czeskim samolotem krótkiego zasięgu, pokonał Atlantyk – po raz pierwszy po II wojnie światowej (przed nim dokonał tego Henryk Skarżyński). Najcięższym pilotowanym przez niego statkiem powietrznym był Boeing 707. W latach 1999-2001 dyrektor portu lotniczego Okęcie. Obecnie prowadzi własną firmę śmigłowcową AIRCOM.

Jest autorem innowacyjnych technologii i zastosowań statków powietrznych. Obszar zainteresowań badawczych: wspomaganie oceny porównawczej procesów świadczenia usług z wykorzystaniem alternatywnych środków technicznych; systemy symulacji lotu – nowe zastosowania; odporność systemów infrastruktury krytycznej na zagrożenia ze strony platform lotniczych; innowacyjne metody diagnostyczne z użyciem platform latających.


Dr inż. pil. Tomasz Balcerzak

Prezes Wademekum Sp. z o.o., Ekspert Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), Ekspert Rady Naukowo-Technicznej Rządu Malty, Ekspert Europejskiej Agencji Nawigacji Satelitarnej, Wykładowca Politechniki Śląskiej, Katedry Technologii Lotniczych oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

2013-2016r. Prezes Zarządu Polskiego Klubu Lotniczego, poprzednio Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny Eurolot S.A. Od lipca 2011 do końca grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki WRO LOT-usługi lotniskowe. Od maja 20011 do grudnia 2013 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjno-Technicznych w Polskich Liniach Lotniczych LOT.
Od 2009 roku pracował początkowo jako Prezes, a następnie Członek Zarządu oraz Dyrektor Operacyjny w czarterowej linii lotniczej Enter Air. Wcześniej, doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako Dyrektor Operacyjny w linii lotniczej Centralwings, Dyrektor Zarządzający w spółce FDS-Flight Dispatch Services oraz Dyrektor Jakości w linii lotniczej Fly Jet., a także jako Pilot-Dowódca Załogi w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego w Warszawie.

Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie otrzymując tytuł podporucznika pilota inżyniera. Wiedzę uzupełniał również podczas dodatkowych studiów magisterskich, następnie otrzymując tytuł doktora na Uniwersytecie Warszawskim oraz podczas studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Jest również wykładowcą m.in. prawa lotniczego oraz gospodarczych zagadnień transportu lotniczego i kosmicznego Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uczelni Łazarskiego.

Najnowsze publikacje:

 • Balcerzak T., A „Just culture?” Conflict of interest in the investigation of aviation accidents, w: Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport/Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport, Volume 94, 2017.
 • Balcerzak T., The airline industry in 2050, w: Problemy Transportu i Logistyki nr 1/2016 (33), (dawne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki), ISSN 1644-275X, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016;
 • Balcerzak T., A new generation of disruptors is planning to redefine air travel – so what does this mean for airlines and airports?, [w.:] “Revista Europea De Derecho De La Navegacion Maritimay Aeronautica”, ISSN (versión electrónica): 2386-8902, ISSN (versión impresa): 1130-2127 Depósito legal: Z-3235-99, Malaga2018;
 • Balcerzak T., Podejścia GNSS szansą na zwiększenie ruchu w sektorze GA, Lotnicza Akademia Wojskowa, Zeszyty naukowe, ISSN 1641-9723, Dęblin, 2018;
 • Balcerzak T., Flight simulation in civil aviation-advantages and disadvantages, [w.:] “Revista Europea De Derecho De La Navegacion Maritimay Aeronautica”, ISSN (versión electrónica): 2386-8902, ISSN (versión impresa): 1130-2127 Depósito legal: Z-3235-99, Malaga 2018;
 • Balcerzak T., Chances and challenges of the Polish Central Airport Project – time for decisions. Szanse i wyzwania Centralnego Portu Lotniczego (Komunikacyjnego)-czas na decyzje, [w.:] “Revista Europea De Derecho De La Navegacion Maritimay Aeronautica”, ISSN (versión electrónica): 2386-8902, ISSN (versión impresa): 1130-2127 Depósito legal: Z-3235-99, Malaga 2018;
 • Balcerzak T., Research on drone technology for the International Space Station, [w.:] “Revista Europea De Derecho De La Navegacion Maritimay Aeronautica”, ISSN (versión electrónica): 2386-8902, ISSN (versión impresa): 1130-2127 Depósito legal: Z-3235-99, Malaga 2018;
 • Balcerzak T., The possibilities of modern aviation technology in the light of implementation of space tourism [w.:] “Revista Europea De Derecho De La Navegacion Maritimay Aeronautica”, ISSN (versión electrónica): 2386-8902, ISSN (versión impresa): 1130-2127 Depósito legal: Z-3235-99, Malaga 2018;
 • Balcerzak T., Investigation of production flaws in thin solid carbon laminated by using ultrasonic phased array method,Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2018.
 • Balcerzak T., Zero Flight Time (ZTF) training for civil pilots-advantages and disadvantages,[w.:] “Revista Europea De Derecho De La Navegacion Maritimay Aeronautica”, ISSN (versión electrónica): 2386-8902, ISSN (versión impresa): 1130-2127 Depósito legal: Z-3235-99, Malaga 2018;
 • Balcerzak, T., Global aerospace industry risks. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2018;
 • Balcerzak T., Innowacje i współczesne trendy mające wpływ na rozwój branży motoryzacyjnej i lotniczej, Magazyn dla Biznesu, Warszawa 2018, nr 10;
 • Balcerzak T., Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/681 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR-Passenger Name Record) w kontekście bezpieczeństwa pasażerów oraz ich prywatności, Przegląd Rynku Lotniczego, Warszawa 2018.
 • Balcerzak, T. An examination of aviation accidents in the context of a conflict of interests between law enforcement, insurers, commissions for aircraft accident investigations and other entities. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2017, 95, 5-17. ISSN: 0209-3324;
 • Balcerzak T., Fellner R., Innovation of airports and aerodromes in transport policy of the European Union, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport, Volume 90 2016, p-ISSN: 0209-3324, e-ISSN: 2450-1549, Katowice 2016.

Udział w projektach:

 • Projekt „Umiędzynarodowienie studiów na Politechnice Śląskiej poprzez opracowanie i uruchomienie specjalności lotniczych” przewidywał uruchomienie w roku akademickim 2017/2018 nowej specjalności na studiach stacjonarnych drugiego stopnia – “Transport safety systems”.
 • Jako Ekspert Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) oraz Europejskiej Agencji Nawigacji Satelitarnej na dzień dzisiejszy w sumie ocenionych 55 projektów (w tym niektóre wdrożenia). Projekty głównie dotyczą sektora lotniczego oraz kosmicznego.
 • Jako Ekspert Rady Naukowo-Technicznej Rządu Malty w ramach tzw. programu „FIUSION” w sumie ocenionych zostało 18 projektów. Projekty obejmują głównie sektor lotniczy i kosmiczny.
 • W ramach współpracy z Europejską Agencją Nawigacji Satelitarnej (GSA) wdrożony został projekt z dotyczący wykorzystania bezpilotowych statków powietrznych w operacjach wsparcia Straży Pożarnej w gaszeniu pożarów oraz pomocy poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych-„Mobnet-Ref. Ares(2018)1227347 – 06/03/2018”.
Przewiń do góry